Funakoshi Gichin (fondatore dello stile Shotokan)
Hitotsu, Jinkaku Kansei ni Tsutomuru Koto
Il Karate è mezzo per migliorare il carattere

Hitotsu, Makoto no Michi o Mamoru Koto
Il Karate è via di sincerità

Hitotsu, Doryoku no Seishin o Yashinau Koto
Il Karate è mezzo per rafforzare la costanza dello spirito

Hitotsu, Reigi o Omonzuru Koto
Il Karate è via per imparare il rispetto universale

Hitotsu, Kekki no Yu o Imashimuru Koto
Il Karate è via per acquisire l’autocontrollo